Historia

Absolwent współczesnej szkoły powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego samokształcenia, umiejętnością oceny siebie i swoich możliwości.

   Tych celów szkoły zawodowej nie można było osiągnąć w archaicznej strukturze warsztatów szkolnych razem z ich oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Zaistniała więc konieczność stworzenia w naszym regionie takiego systemu edukacji, który umożliwiałyby każdemu niezależnie od miejsca zamieszkania, warunków rodzinnych czy posiadanego wykształcenia – uczenia się.

  W oparciu o założenia reformy systemu oświaty na bazie istniejących warsztatów szkolnych, na wniosek Rady Pedagogicznej warsztatów szkolnych, 1 stycznia 2001 roku powołano do życia  Centrum Kształcenia Zawodowego.  

1.01.2001

Powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

W oparciu o założenia reformy systemu oświaty na bazie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół NR1,  Uchwałą Nr 115/XXIII/2000 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 listopada 2000 r. w sprawie powołania Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, postanowiono powołać z dniem 1 stycznia 2001 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu zwane dalej Centrum – jako jednostkę budżetową Powiatu Sierpeckiego.

23.02.2001

Zatwierdzenie Statutu Nauczania

Z inicjatywy dyrektora Pana Marka Gąsiorowskiego i grupy nauczycieli już w grudniu 2000 roku przystąpiono do tworzenia STATUTU Centrum Kształcenia Zawodowego oraz strategii rozwoju na najbliższe lata. Statut został zatwierdzony uchwałą nr 127/XXV/2001  w dniu        23.02. 2001 r. Na jego podstawie zostały opracowane regulaminy, cele i zadania, organy i ich kompetencje, sprawy finansowe, zadania nauczycieli, pracowników, uczniów i słuchaczy oraz postanowienia końcowe.

2005

Powołano Gospodarstwo Pomocnicze

W ramach struktury organizacyjnej Centrum, zostało powołane Gospodarstwo Pomocnicze,  dzięki któremu  realizowano zadania statutowe jednostki, oraz pozyskiwano środki na bieżące potrzeby w postaci zakupu materiałów i środków techno-dydaktycznych na ćwiczenia w ramach realizacji podstawy programowej. Pozyskane środki z działalności gospodarczej pozwoliły nam na dokonywanie modernizacji pracoklasowni, pomieszczeń Centrum oraz elewacji zewnętrznej obydwu budynków.
2005

Ośrodek Egzaminacyjny

Decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego zostało ośrodkiem egzaminacyjnym do egzaminów potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii,sprzedawca (hurt i detal).

14.10.2012

Konferencja Badań Technicznych

14 października w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, odbyła się konferencja, poświęcona aktualnym zagadnieniom związanym z dokonywaniem badań technicznych pojazdów w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 996).