Kierunki Kształcenia

Centrum realizuje zadania edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania, kształcenia w zawodach wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawy programowej kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego w szkołach ponad gimnazjalnych tj; Technikach, Branżowej Szkole I i II stopnia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w odpowiednich zawodach i specjalnościach.

Centrum prowadzi kształcenie w następujących kierunkach

 • Technikum
 1. Technik budownictwa,
 2. Technik pojazdów samochodowych
 3. Technik elektronik
 4. Technik mechanizacji rolnictwa
 5. Technik mechanik kwalifikacja M.19 – operator obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie CAD/CAM CNC
 • Branżowa szkoła I st.
 1. Mechanik pojazdów samochodowych
 2. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 3. Betoniarz-zbrojarz
 4. Stolarz
 5. Ślusarz
 • Kursy Kwalifikacyjne
 1. Obszar budowlany
 2. Obszar mechaniczny

Możliwe jest wprowadzenie nowych kierunków kształcenia wynikających z potrzeb oraz zainteresowania uczniów i słuchaczy oraz lokalnego rynku pracy.